ทอ ทหาร

ทอ ทหาร รั้วของชาติ ผู้ที่มีความเสียสละและอดทน เสียสละความสะดวกสบายและเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัว เพื่อดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบ ให้คนในชาติปลอดภัย ไม่ให้ใครมากรุกราน